کنترل نگاه و حیا

نوبت شما به نقل از وبلاگ “قرارگاه بصیرت” نوشت:وی یکی از خاطرات از شهید سید مجتبی علمدار اومده:هنگام صحبت،حجب و حیا در چهره اش موج میزد.وقتی با نامحرم صحبت می کرد سرش را پایین می...