حجاب می کنم قربۀ الی الله

نوبت شما به نق از وبلاگ “بصیرت” نوشت:غنچه تا غنچه است در حجاب است و هیچ کس هوس چیدن آن را نمیکُند ، اما همین که حجاب سبز خود را کنار نهاد و باز شد...