نقدی حقوقی بر اهداف پنهان راهنمای جنگ سایبری تالین 2013؛ تکاپوی غرب برای توجیه‌پذیری نبرد تهاجمی در

نوبت شما به نقل از وبلاگ “سپاه سایبری جمهوری اسلامی ایران” نوشت: راهنمای تالین پیرامون حقوق بین‌الملل قابل اعمال بر جنگ‌افزارهای سایبری” مارس 2013، محصول مطالعه سفارشی ناتو و به ویژه آمریکا به گروهی از...