خاکریز پنهان یا روانشناسی اسارت؟

نوبت شما به نقل از ” سرو قامتان دامغان  ” نوشت:کتاب خاکریز پنهان، خاطرات برادر آزاده دکتر محمد حاجی خلف است