نماز اول وقت شاه کلید است

نوبت شما به نقل از وبلاگ“کوتاه اما تاثیرگذار” نوشت:جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت :سه قفل در زندگی ام وجود دارد و سه کلید از شما می خواهم. قفل اول این است...