پیامبر اسلام (ص) از دیدگاه امام صادق(ع)

نوبت شما به نقل از دریای مواج نوشت: تماشا نشسته, به معرفى زندگى, مبارزات و آموزه هاى آن حضرت پرداختند. دراين نوشتار برآنيم تا گوشه هايى از زندگى وشخصيت حضرت محمد(ص) رااز نگاه امام صادق(...