داستان برنامه های فرهنگی ما!

نوبت شما به نقل از وبلاگ“جــــانـــ ـ ـم فــــــــدای رهـــ ــ ــ ـــبـــ ــــرم….” نوشت:“قران” جامع ترین برنامه ی زندگی هستش.یعنی یک برنامه ی زندگی کامل شامل تمام ابعاد فردی و اجتماعی یک زندگی سالم...