آقای رضایی همت ها و باکری ها را شما کشف نکردید!!! آنهم با رنگ فیروزه ایی!!!

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” یک طلبه دامغانی  ” نوشت:آقای رضایی! همت و باکری را شما کشف نکردید/این دم قدسی امام بود که جوانان دوره پهلوی را به عابدان و زاهدان جبهه‌ها مبدل...