صلح پایدار بدون دخالت خارجی

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” سیاست روز ” نوشت: محور مقاومت به رهبری ایران کوچکترین انعطافی در مقابل زورگویی امریکا از خود نشان نخواهد داد چرا که دیگر هیچ مسلمانی و یا ستمدیده...