امروز روز امتحان خداست

نوبت شما به نقل از وبلاگ “جغرافیای محمد حسین احسانی” نوشت: امتحان خدا فقط عملی است.در امتحاناتش نیاز به مراقب ندارد ِاو به تنهایی مراقب همه ی ماست.در امتحان خدا تقلب ،ممکن نیست…دیروز هم روز...