داستانی راستان…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت” نوشت:غلام  سفره را پهن کرد. خورش آورد و نوشیدنی. گاسه آب و طرف میوه. آقای خانه بالای سفره نشسته بود، با جامه نویی به تن و دستار تازه...