احراز صلاحیت

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” قرارگاه بصیرت” نوشت: قیـل و قـال همـه تـان بر ســرِ ایـن خلعتـــ هـاستـــــ حس تکلیفـــــ نمــودن هـم از آن بـدعتــــ هاستــــــ واقعـا کـاش بفهمیـــد کـه لبخنــدِ علـــی (روحـی...