نماز اول وقت

نوبت شما به نقل از وبلاگ “کوتاه اما تاثیر گذار” نوشت: