موج وبلاگی بی سواد کیست ؟

در پاسخ به اظهارات اخیر روحانی مردم را بی سواد فرض کردن و خود را عقل کل دیدن مسئله ای است که سالهاست برخی از مسئولان گرفتار این موضوع هستند نه این رفقای ما خودشان...